Mijn favorieten

Hoofdlijnen klimaatakkoord gepubliceerd

Hoofdlijnen klimaatakkoord gepubliceerd

Recent zijn de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord gepubliceerd. Dit voorstel is het resultaat van intensieve gesprekken in de afgelopen maanden tussen een zeer groot aantal partijen, waaronder de NVM. Daarin is verkend wat er voor nodig is om ambitie te behalen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% te verminderen in 2030 ten opzichte van 1990.

De bedoeling is dat de voorstellen deze zomer door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden doorgerekend. Deze doorrekening moet inzichtelijk maken in hoeverre het doel van 49% reductie gehaald kan worden op basis van dit voorstel voor hoofdlijnen. Het kabinet zal het voorstel ook beoordelen vanuit de ambitie om het Europese reductiedoel in 2030 op te hogen tot 55%. De kabinetsreactie wordt verwacht na de zomer.
Samenvatting voorstellen gebouwde omgeving

  • Transitievisie warmte: Gemeenten stellen uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vast. Per wijk besluit de gemeenteraad in een uitvoeringsplan op wijkniveau over de alternatieve energie infrastructuur van een wijk. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeente en andere partijen investeringsbeslissingen nemen.
  • Belastingverschuiving: Met een verhoging van de belasting op gas en verlaging van de belasting op elektriciteit worden isolatie en duurzame verwarming aantrekkelijker.
  • Normering utiliteitsbouw: De normering voor utiliteitsbouw wordt in lijn gebracht met de CO2 doelstellingen voor 2030 en 2050. Gebouw gebonden energieverbruik wordt genormeerd op basis van het energielabel. Het niet-gebouw gebonden energieverbruik wordt genormeerd binnen de Wet Milieubeheer.
  • Normering woningen: Voor woningen zal bij aankoopmoment gelden dat alle isolatiemaatregelen die met positief rendement genomen kunnen worden, met klem en met een aantrekkelijk aanbod worden aangeboden aan de koper, inclusief financieringsmogelijkheden. Mocht dat onvoldoende effect hebben dan kan de norm vanaf 2030 een verplichtender karakter krijgen.
  • Kostenreductie: Het aanbod van isolatiemaatregelen en van duurzame warmte-opties moet drastisch worden verhoogd en in prijs worden verlaagd
  • Aardgasvrije nieuwbouw: Partijen werken toe naar het aardgasvrij realiseren van 75% van de totale nieuwbouw in de periode van 1 juli 2018 tot eind 2021.
  • Startmotor: Corporaties streven ernaar om tot 2021 102.500 bestaande woningen te transformeren naar aardgasvrij.
     
Het Klimaatakkoord zal een grote impact gaan hebben op de vastgoedmarkt. Een groot politiek vraagstuk dat nog niet beantwoord is, is wie de energietransitie uiteindelijk gaat betalen. De NVM voorziet dat zonder flankerend beleid vooral starters en huishoudens met een kleine beurs hierdoor geraakt zullen worden, aangezien zij relatief vaker in een woning zitten met een slecht energielabel. Hier zal een passende oplossing voor moeten komen.

Het Voorstel voor hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord kunt u hier vinden.