Mijn favorieten

Nieuwe Wwft van kracht

Nieuwe Wwft van kracht


Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer de ‘nieuwe Wwft’ aangenomen. Daarmee stond de datum van inwerkingtreding van de wet nog niet vast omdat hierover eerst bij Koninklijk Besluit moest worden besloten.
  

Op 11 juli jl. is dit besluit genomen. Een concreet tijdstip was daarmee echter nog steeds niet bekend. Besloten is namelijk dat de ‘nieuwe Wwft’ in werking treedt op de dag ná publicatie van het Koninklijk Besluit in het Staatsblad. Het besluit van 11 juli 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn is op 24 juli 2018 gepubliceerd in het Staatsblad wat betekent dat de Wwft vanaf 25 juli 2018 van kracht is. 

Omdat de publicatiedatum van het Staatsblad niet bekend was hebben we u helaas niet eerder kunnen informeren over het tijdstip van inwerkingtreding. De NVM begrijpt dat dit wellicht als een verassing komt. Met deze inwerkingtreding wordt ook afgeweken van de vaste verandermomenten van wetgeving. Dit is volgens de minister in dit geval gerechtvaardigd omdat het Europese wetgeving betreft die oorspronkelijk al op 26 juni 2017 geïmplementeerd had moeten worden.

Op 25 juli jl. heeft de Juridische Dienst contact opgenomen met Bureau Toezicht Wwft over de inwerkingtreding van de wet en de status van de nieuwe leidraden Wwft. Bureau Toezicht Wwft gaf aan dat zij een inwerkingtreding vanaf augustus hadden verwacht en dat de inwerkingtreding daarmee ook voor hen als een verassing kwam. Op dit moment is de Leidraad Wwft makelaars en taxateurs van 2016 de meest recente versie. Deze zal de komende maanden door Bureau Toezicht Wwft worden geüpdatet aan de hand van de nieuwe wetgeving. 

Volgens Bureau Toezicht Wwft is het niet zo dat met het uitvoeren van de nieuwe verplichtingen kan worden gewacht tot de nieuwe leidraad 2018 gereed is, de nieuwe wettelijke regels moeten immers vanaf 25 juli jl. worden nageleefd. Logischerwijs zal er echter niet meteen streng gehandhaafd worden op de nieuwe regels. Vandaar het advies om aan de slag te gaan met de nieuwe verplichtingen uit de Wwft. Houd het portaal en de update in de gaten voor nieuwe informatie over de Wwft. 

Meer informatie vindt u op de website van de FIU.